Koruyan OSGB

Kazalar Temenni ile değil, tedbir alarak önlenir
6 Kasım 2017

OSGB Hakkında

Koruyan OSGB olarak Bursa ve çevresinde OSGB hizmetleri ile İş sağlığı ve güvenliği alanında uzman profesyonellerimiz ile her zaman hizmetinizdeyiz.

Koruyan OSGB Hakkında

Eylül 2013 de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle faaliyete geçen KORUYAN OSGB 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği yükümlülükleri yerine getirilerek kurulmuştur.

Bu doğrudan ayrılmadan sürdürdüğümüz çalışma hayatımızda sizlerle beraber ilerlemekteyiz.

Koruyan OSGB Hizmetleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde işyeri hekimi, 10’dan fazla çalışanı ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde ise işyeri hekimine ek olarak diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. Kanunun “İş Sağlığı” kısmını oluşturan bu iki etmenin genel olarak sorumlulukları şu şekildedir:

 • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik etmek.
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psiko-sosyal riskleri değerlendirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları,
  duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata
  uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek.

İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan kişilere İş Güvenliği Uzmanı denir.

KORUYAN OSGB tarafından görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 30.04.2015/29342 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Firmamızca görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları, görevlendirdikleri firmalarda risk analizlerini yapar, Acil Durum Planlarını hazırlar ve temel OSGB eğitimlerini verirler.

 İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

1) Rehberlik ve danışmanlık;

    İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

2) Risk değerlendirmesi;

       Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

3) Çalışma ortamı gözetimi;

     Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

     İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

4) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

    İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

    Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

5) İlgili birimlerle işbirliği;

     İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

     İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

    İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunmakla yükümlüdür.

   İş sağlığı ve güvenliği hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren işverenden 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezası uygulanır

Yetkili Kişi
Cihangir Bahadır

Lokasyon