OSGB vize işlemleri nasıl yapılır?

OSGB vize işlemleri nasıl yapılır?

OSGB vize işlemleri ilgili yönetmelikte belirtiliği şekilde beş yılda bir vize yaptırma zorunluluğu vardır.

OSGB Vize İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) ile ilgili iş ve işlemler 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir.

Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında “Yetki belgelerinin, OSGB ve TSMB tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,

b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize bedelini ödemeleri gereklidir.” hükmü bulunmaktadır. Aynı yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Yetkilendirilen kurumlar, beş yılın tamamlanmasına en fazla 60 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe e-devlet sistemi altyapısını kullanarak müracaat eder. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen kurumların yetki belgeleri, vize işlemleri tamamlanıncaya kadaraskıya alınır. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.” hükmü bulunmaktadır.

İlgili yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği; “Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.” Ancak, son bir yıl içinde uygulanmış ve uygulanacak ihtar puanları bir sonraki vize dönemine aktarılacaktır.

Bu itibarla, vize yaptırması gereken OSGB’lerin yukarıda belirtilen süreler içerisinde aşağıda yer alan başvuru dilekçesi ve aşağıda belirtilen evrakların asılları ya da onaylı suretlerini “Yetki Belgeleri” modülü içerisinden sorumlu müdürce e-imza/ mobil imza kullanılarak  İSG-KATİP’ e yüklemeleri gerekmektedir.

Vize işleminin yapılabilmesi için yetki belgesinin aslı bir üst dilekçe ile Genel Müdürlüğe gönderilmelidir.

OSGB Vize Başvuru Dilekçesi

Sayı:

Konu: OSGB Vize Başvurusu

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………..(TSG de geçen tam unvan) unvanlı ……….. numaralı yetki belgesine sahip ortak sağlık ve güvenlik birimimizin vize işlemlerine dair 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince istenen belgelerin aslı ya da onaylı suretleri ek olarak sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih… /… /…..

İsim Soyisim

Kaşe ve İmza

Ek listesi:

Ek-1: Ticaret Sicil Gazetesi

Ek-2: İmza sirküsü

Ek-3: Yapı kullanma izin belgesi

Ek-4: Ada, pafta, parsel bilgilerinin yer aldığı numarataj veya adres tespit belgesi

(ilgili makamdan alınmış güncel hali)

Ek-5: Tapu sureti

Ek-6: Kira sözleşmesi (geçerliliği devam etmekte olan)

Ek-7: 1/100 ölçekli plan

Ek-8: Yangın raporu (geçerliliği devam etmekte olan)

Ek-9: Kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar örneği (yer tapuda mesken olarak kayıtlı ise)

Ek-10: KEP Alıcı Aktivasyon Sözleşmesi

Ek-11: Kurucuları/Ortakları belirtir taahhütname,

SGK Sicil numarası:………………………………….

Vergi Dairesi / Vergi No:…………………………..

Sabit Tel: ……………………………….. Cep:……………………

E-posta:………………………….

KEP ADRESİ: ………………………….……………… (İlgili KEP adresinin aktif olduğunu ve bu adres üzerinden tarafıma bildirim yapılabileceğini beyan eder, KEP üzerinden tarafıma ulaşmayan tebligatlardan doğabilecek sorumluluğu peşinen kabul ederim.)

OSGB Hizmeti

OSGB Hizmetleri ile Türkiye'nin her bölgesinde profesyonel İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini NİG Akademi güvencesi ile % 100 güvenle alabilirsiniz.

2 Yorum

  1. İş Güvenliği Sınav Tarihleri | OSGB Hizmeti
    31 Ekim 2021

    […] Doğrudan iş güvenliği uzmanlığı-işyeri hekimliği sınav türüne katılarak başarısız olanlar ile 27 Temmuz 2015 tarihinden […]

  2. OSGB'lerin bilgi yönetim sistemine dair sorumlulukları | OSGB Hizmeti
    26 Aralık 2021

    […] OSGB’den hizmet aldığı durumlarda ilgili OSGB yazılımı almakla yükümlü olmaktadır. Söz konusu yazılımın kullanıldığını takip […]

Yorum Yap