OSGB nasıl kurulur?

OSGB nasıl kurulur?

OSGB nedir ve nasıl kurulur sorusunun cevabı işletmeler açısından büyük bir önem arz etmektedir. OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi‘nin kısaltmasıdır. Bu konu, tek işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ya da sayılmayan her türlü iş yerine, iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Bu konuyla ilgili hazırlanan yönetmelik sonrası getirilen zorunluluklar OSGB’nin önemini daha da artırmıştır. OSGB’nin yasal olarak açılımı ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, mevzuatın gerektirdiği tüm tıbbi ve fiziki donanımlara sahip, işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti için kurulan özel kuruluşlardır.

OSGB Nasıl Kurulur?

OSGB Nasıl Kurulur? sorusu son yıllarda en çok cevabı aranan sorular arasında oldu. Yatırımı düşünen herkes OSGB açma hakkını elde edemez?

Kimler OSGB Açabilir?

OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi konusuna yatırım yapmak isteyenlerin sayısı fazladır. Bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan hareket etmek olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Öncelikle yatırımı düşünen herkes OSGB açma hakkını elde edememektedir. Bu tarz bir firmanın açılması için gereken bazı şartlar bulunmaktadır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi sahibi olabilmek için bu alana yönelen kişinin ya da ortaklarından en az birinin İş Güvenliği Uzmanı ya da İşyeri Hekimi unvanına sahip olmalıdır. Firmayı kuran kişi ya da ortaklarından en az bir tanesi bu şartları sağlamıyorsa açma izni verilmemektedir. İşyeri güvenliği konusunda uzman olan ekibe sahip olunmaması da firma açılışının önünde engel teşkil etmektedir.

OSGB açabilmek için belirli miktar bir ücretin yanı sıra gerekli ekibin kurulması gerekmektedir. Firmanın açılması için ayrıca istenilen tüm evraklar da eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Belgelerde eksiklik kalması ya da ekibin yeterli düzeyde olmaması durumunda lisans verilmemektedir. Yine hizmet sunulan binanın gereken şartları karşılamaması da soruna yol açabilmektedir.

OSGB’de Bulunması Zorunlu Olan Personel

Ülkemizde 2009 yılından beri hayata geçirilen OSGB konusunda gerekli lisansları alanlar gerekli personeli çalıştırmak zorundadır. Günümüzde, işin tehlikesine göre, sanayi kuruluşlarında bir ya da daha fazla işyeri hekimi ve işyeri güvenliği uzmanı bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle firmaların çoğunluğu bu hizmeti özel kuruluşlardan saat başı, haftalık ya da aylık periyotlarla ücret ödeyerek bünyelerine katmaktadır.

OSGB konusunda hizmet sunan özel kuruluşlar bünyelerinde işyeri hekimi, işyeri güvenliği uzmanı çalıştırmalıdır. Bu kişilerin sayısı ve yeterliliği ile ilgili tüm durumlar yönetmeliklerde bildirilmektedir. Buna göre en az bir işyeri hekimi, en az bir iş güvenliği uzmanı ve en az bir diğer sağlık personelinin bulundurulması zorunludur. Bunun yanı sıra tüm birimlerin işleyişinden sorumlu olan ve Bakanlığa gerekli bilgileri verebilecek olan bir sorumlu müdürün de bulunması gerekmektedir. Tüm bu personelleri sağlayan kuruluşlar gerekli izinleri almakta ve sektörde yer almaktadır.

OSGB Başvuru Sıralaması

İSG-KATİP’te izlenecek yol

E-devlet aracılığı ile yapılacak başvurularda dikkat edilecek hususlar;

 • Başvuru sahibi tüzel kişiliğe ait bir SGK sicil numarası alınır.
 • SGK sicil numarasına ait e-bildirge yetkilinizi atayın ve doğrulayın
 • E-bildirge yetkilinize ait bir e-imza/mobil imza temin edin
 • E-bildirge yetkiliniz ile İSG-KATİP üzerinden başvurunuzu yapınız
 • Dosya incelemeniz elektronik ortamda yapılacak olup eksikliklerinize dair geri bildirimleri elektronik ortamda takip edilir.
 • Başvuru dosyanızda olması gereken evrakı hazırlayın. Bu evraklar;
  • Ticaret Sicil Gazetesi sureti,
  • İmza sirküleri (noter onaylı sureti),
  • Kurucuları/Ortakları belirtir taahhütname,
  • İşyeri hekimi ile yapılmış ıslak imzalı tam zamanlı iş akdi
  • İş güvenliği uzmanı ile yapılmış ıslak imzalı tam zamanlı iş akdi
  • Diğer sağlık personeli ile yapılmış ıslak imzalı tam zamanlı iş akdi,
  • Sorumlu müdürün kabul şerhli görevlendirme yazısı (tarih ve imzalar olmalı),
  • Yapı kullanma izin belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  • Ada, pafta, parsel bilgilerinin yer aldığı numarataj veya adres tespit belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  • Kira sözleşmesinin aslı ya da onaylı örneği (numarataj/adres tespit belgesindeki adres ile aynı)
  • Tapu senedinin onaylı sureti veya intifa hakkı belgesi
  • 1/100 ölçekli plan (inş tek., inş müh.,mimar tarafından onaylı)
  • Yangın raporunun aslı ya da onaylı örneği (numarataj/adres tespit belgesindeki adres ile uyumlu)
  • Kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar örneği (yer tapuda mesken olarak kayıtlı ise)

OSGB yetkisi almak için başvuruda bulunacakların 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde aşağıdaki belgeleri “Açıklama” kısımlarına dikkat edecek şekilde hazırlayarak İSG-KATİP üzerinden başvurmaları gerekmektedir

Örnek Başvuru Yazısı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………..(TSG’de geçen tam unvan) unvanı ile kurmuş olduğumuz ve ……….. (numarataj belgesinde geçen adresin tamamı) adresinde bulunan şirketimize Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetkisi verilmesini talep etmekteyiz. 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince istenen belgeler ek olarak sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih… /… /…..

İsim Soyisim

Kaşe ve İmza

Tebligat Adresi;

Not: Dilekçede yer alan SGK sicil numarasının İSG-KATİP’te başvuru yapılan SGK ile aynı olması gerekir. Fatura işlemleri için vergi dairesi ve vergi no gereklidir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Yetkilendirilmesi

 • OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç 10 iş günü içinde incelenir
 • Başvuru dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için en fazla 45 gün verilir
 • Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular için en geç 20 iş günü içinde yerinde inceleme yapılır
 • Yerinde inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla 45 gün süre verilir
 • Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

OSGB Açarken Eklenecek Belgeler

Taahhütname

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNETAAHHÜTNAME Ortak sağlık güvenlik birimi yetkisi talep etmiş olan …………………. (TSG’de geçen tam unvan) unvanlı şirketin sahibi/ortakları aşağıda yer almaktadır. Bahse konu şirketin ve şirket sahibinin/ortaklarının 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde geçen hususlardan dolayı yasaklılık durumu bulunmamaktadır.Gereğini arz ederim.İmza/Tarih/Ad Soyad Şahsın Ad-SoyadıOrtak Şirketin UnvanıT.C. Kimlik NumarasıŞirket için Ticaret Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Müdürlüğü………………….………………….………………….………………….………………….………………….   

yukarıdaki taahhütnamenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Tam Zamanlı İş Sözleşmeleri veya Görevlendirme Belgeleri

İş sözleşmesinde aşağıdaki ifadeler mutlaka olmalıdır;

 • “TAM ZAMANLI” ifadesi
 • OSGB’nin Ticaret Sicil Gazetesi’nde geçen unvanının tamamı ve numaratajda yer alan adresin tamamı
 • Personelin adı ve soyadı ile T.C. Kimlik numara
 • Yapılacak iş (Örnek: iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli),
 • İşe başlayacağı “tarih/zaman”,

belirgin olarak ifade edilmelidir. Tam zamanlı olarak çalışacak kişi şirket sahibi ya da ortağı ise aşağıda bir örneği yer alan  “tam süreli olarak çalışacağına dair taahhütname” yazması gerekmektedir.

OSGB Sorumlu Müdürünün Kabul Şerhli Görevlendirme Yazısı

OSGB’de görev alacak sorumlu müdürün şirket yetkilileri tarafından görevlendirildiğine ve sorumlu müdürün görevi kabul ettiğine dair beyanı ve ıslak imzası gerekmektedir.  Tarihin bulunmadığı görevlendirmeler kabul  edilmeyecektir. Görevlendirmelerde geçen unvanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde geçen unvan, adresin ise numaratajda yer alan adres ile aynı olması gerekir. Eğer sorumlu müdürlük görevini yapacak kişi şirket sahibi ya da ortağı ise sorumlu müdürlük görevini yapacağına dair taahhütname gerekir .

Yapı Kullanma İzin Belgesi

“Yapı Kullanma İzin Belgesi”nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yapı ruhsatı ile yapılan başvurular kabul edilmez. Yapı kullanma izin belgesinde;

 • Yapı kullanma izin belgesine ait tüm sayfalar yüklenmelidir
 • Tapu senedinde “arsa” olarak kayıtlı olan ve yapı kullanım izin belgesinde niteliği (dükkan, işyeri, mesken vb. niteliklerin beraber olduğu) tespit edilemeyen yapılarda, bağlı bulunulan tapu müdürlüğünden yetki talep edilen bağımsız birimin niteliği hakkında yazı veya Belediyeden yapı kullanım izin belgesinde dükkan/işyeri olarak görülen kısmın OSGB açılmak istenen bağımsız bölümle aynı yer olduğuna dair yazı alınması gerekmektedir. (“… ada, ….pafta, ….parsel de yer alan ….. nolu bağımsız bölüm işyeri olarak kullanılmaktadır. “ şeklindeki ifade kabul edilmemektedir.)
 • Belediyeden alınan işyeri açma ruhsatı bağımsız birimin niteliğini tespitte kullanılmamaktadır.

Numarataj veya Adres Tespit Belgesi

 • Ada, pafta ve parsel bilgilerinin ise yapı kullanma izin belgesindeki ve tapu senedindeki ada, pafta ve parsel bilgileri ile aynı olması
 • Adres bilgisi ile kira sözleşmesindeki ve yangın raporundaki adres bilgisinin uyumlu olmalı, numarataj belgedesinde mutlaka iç kapı numarası belirtilmelidir.
 • Belge; güncel (en geç altı ay içinde alınmış) ve mal sahibi, başvuruda bulunan şirket unvanı, şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde geçen ya da imza sirküleri ile yetkilendirilen şahıslar adına düzenlenmiş olmalıdır.

Kira Sözleşmesi veya İntifa Hakkı Belgesi

 • Adres bilgisinin numarataj belgesindeki adres ile aynı olması
 • Kiracı kısmında OSGB’nin TSG’deki unvanın tamamı ya da şirketin imza sirkülerinde yetkilendirdiği kişi isminin yazması gerekmektedir.
 • Kiralayan kişinin mal sahibi olarak tapuda belirtilen kişi olması,
 • Kiracı kısmında OSGB’nin TSG’de yer alan unvanı ya da şirketin imza sirkülerinde yetkilendirdiği kişinin ismi yazmalıdır.
 • Mal sahibinin birden fazla kişi olması durumunda mal sahiplerinin tamamının kira sözleşmesini imzalaması gerekmektedir.
 • Mal sahibinin tüzel kişilik olması durumunda imza yetkilisini gösterir imza sirkülerinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Kira sözleşmesi başvuru aşamasında geçerli olmalıdır. Bu sebeple yüklenen sözleşmenin tarihine dikkat edilmelidir.
 • Kira sözleşmelerini mal sahibi adına vekaleten imzalayan kişilerin bulunması durumunda bu kişilere ait vekaletname örneklerinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Tapu Senedi

 • Yetki talep edilen bağımsız birime ait olan tapu senedindeki ada, pafta, parsel bilgileri ile yapı kullanma izin belgesi ve numarataj belgesindeki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.
 • Tapuda bodrum kat olarak nitelendirilen ancak zemin kat niteliği taşıyan (girişi; yol seviyesi veya üstü olan) OSGB başvurularında, ilgili belediyeden alınmış “yol kotundan girişi” olduğuna dair yazının sisteme yüklenmesi talep edilmektedir. Ayrıca ölçekli planda kotlar belirtilmelidir. Yönetmelikte talep edilen odaların arşiv ve tuvalet hariç +0 kotunda ya da daha yüksekte olması aranacak ve uygunluğu yerinde incelemede kontrol edilecektir.
 • Giriş katın üstünde kat niteliği taşıyan OSGB başvurularında bina girişinin zemin kattan olması yeterli görülerek kabul edilecektir.
 • Kat malikinin tüzel kişilik olması durumunda imza yetkilisini gösterir imza sirküleri talep edilecektir
 • Kat maliklerinden herhangi biri adına başkası tarafından imza atılması durumunda bu kişiye ait vekaletnamenin de bildirilmesi gerekmektedir.
 • “İşyeri, dükkân, ofis, büro” olarak kayıtlı olmayan yerlerde OSGB kurulabilmesi için (yani tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı yerlerde kurulması ile ilgili) kat maliklerinin oy birliği ile aldığı “İlgili adreste OSGB olarak faaliyet gösterilmesinde sakınca bulunmadığı”na dair “apartman karar defteri” ya da “site yönetimi karar defteri”nin anılan hususun belirtildiği sayfasının aslı veya noter onaylı sureti ile binanın tüm bağımsız bölümlerinin sahiplerini gösterir yetkili idarelerce verilmiş olan belge/belgelerin sunulması (kat maliklerine ait onaylı tapu örnekleri, emlak vergisi beyannamesi vb) gerekmektedir.
 • OSGB olarak faaliyet gösterilecek adresin tapu ve/veya yapı kullanım izin belgesinde “müstakil mesken” niteliği taşıdığı durumlarda, faaliyet gösterilecek yerin herhangi bir site yönetimine bağlı olup olmadığına dair ilgili kurumdan yazı talep edilecektir.
 • Bağımsız birimlerin tamamının sahibi tek kişi ise ilgili adreste OSGB olarak faaliyet gösterilmesinde sakınca olmadığına dair noter huzurunda düzenlenmiş muvafakatname talep edilecektir.

1/100 Ölçekli Plan

 • Planda odaların büyüklükleri
 • Kapıların yerleri belirtilmeli, oda isimleri Yönetmelikte (İSG Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 12) ifade edilen şekilde yazılmalıdır. (“Muayene odası, İlkyardım ve acil müdahale odası, İş güvenliği uzmanı odası, Bekleme yeri, Arşiv odası”)
 • Arşiv oda şeklinde kapısı olan bir yer olmalıdır.
 • Ayrıca, planı onaylayan kişinin adı, soyadı, unvanı (İnş. Tek., İnş. Müh., Mimar), oda sicil numarası, ıslak imzası ve plan ölçeği yer almalıdır. Plan üzerinde kesinlikle tahrifat yapılmamalıdır.
 • OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.
 • OSGB’de yer alan odalar birbirinden bağımsız olacaktır. Yalnız, “İlkyardım ve acil müdahale odası” ile “muayene odası” bölümlerine birbirinden geçişe müsaade edilecek olup bu bölümlerin hasta mahremiyetine uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Arşivin ayrı bir oda olması gerekmektedir. Ancak gerekli durumlarda arşiv, yine oda şeklinde düzenlenmesi şartı ile iş güvenliği uzmanı odasında, muayene odasında veya bekleme yerinde bulunabilir fakat ilk yardım ve acil müdahale odasında bulunamaz.
 • Planda röntgen odası olması durumunda TAEK’ten alınmış lisans belgesi talep edilmelidir. (TAEK’e başvuru yapılması yeterli değildir.) İzinler alınmadan alet, makine, teçhizat mekanda bulundurulmamalı ve bunlarla ilgili odalar planda gösterilmemelidir.

Yangın Raporu

 • Yangın raporunda ifade edilen hususların varlığı yerinde incelemede kontrol edilecektir.
 • Sadece OSGB yetki belgesi müracaatında bulunan bağımsız bölüm için düzenlenmiş olmalıdır. Binanın tümü için alınmış yangın raporu kabul edilmez.
 • Yangın raporlarının sonuç kısmında faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığı ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığı Yangın raporunun formatından kaynaklı bu ibarenin konulamaması durumunda iş nevi/faaliyet konusu ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak belirtilmelidir.
 • Belge başvuruda bulunan şirket unvanı adına düzenlenmiş olmalıdır.
 • Yangın raporu başvuru tarihine yakın (en geç altı ay ) tarihte alınmış olmalıdır.

SGK İşe Giriş Bildirgeleri

 • SGK işe giriş bildirgeleri yerinde incelemeden sonra talep edilmektedir.
 • İşe girişlerin; başvuru aşamasında belirtilen, OSGB yetkisi talebinde bulunulan SGK sicil numarası üzerinden yapılması gerekmektedir.

OSGB Vize Başvurusu

 • OSGB vize başvurusunda bulunacak birimlerin tam zamanlı iş sözleşmeleri hariç ilk başvuru evraklarının tümünü İSG-KATİP’e yüklemesi ve yetki belgesinin aslının Genel Müdürlüğümüze üst dilekçe ile gönderilmesi gerekmektedir.
 • Düzenlenecek evraklar için yukarıda geçen, ilk başvuru aşamasında dikkat edilen, hususların incelenmesi önem arz etmektedir.
 • İSG Hizmetleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Yetkilendirilen kurumlar, beş yılın tamamlanmasına en fazla 60 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe e-devlet sistemi altyapısını kullanarak müracaat eder. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen kurumların yetki belgeleri, vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır, mevcut sözleşmeleri iptal edilir ve yeni sözleşme girişi yapamazlar. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.” hükmü gereğince vize başvurusunda bulunmadığından askıya alınan birimler başvuru aşamasında talep edilen tüm belgeleri (İSG-KATİP’ten sözleşmeler iptal edildiği için tam zamanlı iş akidleri de dahil) ve yetki belgesinin aslını Genel Müdürlüğümüze göndermelidir.

Vize başvuru dilekçesi

Sayı:

Konu: OSGB Vize Başvurusu

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………..(TSG de geçen tam unvan) unvanlı ……….. numaralı yetki belgesine sahip Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimizin vize işlemlerine dair 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince istenen belgelerin aslı ya da onaylı suretleri ek olarak sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih… /… /…..

İsim Soyisim

Kaşe ve İmza

Ek listesi:

Ek-1: Ticaret Sicil Gazetesi

Ek-2: İmza sirküsü

Ek-3: Yapı kullanma izin belgesi

Ek-4: Ada, pafta, parsel bilgilerinin yer aldığı numarataj veya adres tespit belgesi

(ilgili makamdan alınmış güncel hali)

Ek-5: Tapu sureti

Ek-6: Kira sözleşmesi (geçerliliği devam etmekte olan)

Ek-7: 1/100 ölçekli plan

Ek-8: Yangın raporu (geçerliliği devam etmekte olan)

SGK Sicil numarası:………………………………….

Vergi Dairesi / Vergi No:…………………………..

Sabit Tel: ……………………………….. Cep:……………………

E-posta:………………………….

ÖNEMLİ NOT:

“OSGB, 17/07/2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik”te belirtilen niteliklere uygun şekilde oluşturulur ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 saylı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır.

OSGB Kurma Maliyeti

OSGB konusuna yatırım yapmayı düşünen kişiler bu işin maliyeti konusunu sıklıkla gündeme getirmektedir. Bu konuyla ilgili maliyeti etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Öncelikle tüm ticari kurumlarda olduğu gibi OSGB konusunda hizmet veren kurumlar da çeşitli vergileri ödemek durumundadır. Bunun yanı sıra yer maliyeti, personel giderleri de hesaba katılmalıdır. İlk aşamada 65 bin TL’nin üzerinde para gerektiren bu sektörde sonraki aşamada yaşanabilecek giderler hesap edilmelidir.

OSGB konusu ilk çıktığı dönemde büyük bir rağbet olmuştur. Özellikle sektöre hazırlık yapmadan girmeye çalışan firmaların çoğalması nedeniyle bakanlık tarafından sıklıkla denetim uygulanmıştır. Yeterlilik sağlayamayan firmaların lisansları iptal edilmiştir. Bu konu hakkında ayrıntıların tam olarak ortaya çıkması ve kuralların uygulanması sonucunda firma sayısı azalmaktadır.

OSGB’den Nasıl Kazanç Sağlanır?

Ülkemizde OSGB firması kuran firmalar firmalara işyeri hekimi sağlamaktadır. Bu hekimlerin ücreti saatlik olarak ödenmektedir. Aynı zamanda haftalık ya da aylık olarak da ücret ödenebilmektedir. Bu da firmanın önemli oranda kazanç elde etmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde iş güvenliği uzmanının ücreti de anlaşmaya göre belirli periyotlarla ödenmektedir.

Kaynak: Neden İş Güvenliği

OSGB Hizmeti

OSGB Hizmetleri ile Türkiye'nin her bölgesinde profesyonel İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini NİG Akademi güvencesi ile % 100 güvenle alabilirsiniz.

1 Yorum

 1. Kimler OSGB Açabilir? | OSGB Hizmeti
  26 Aralık 2021

  […] OSGB açabilmek için belirli miktar bir ücretin yanı sıra gerekli ekibin kurulması gerekmektedir. Firmanın açılması için ayrıca istenilen tüm evraklar da eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Belgelerde eksiklik kalması ya da ekibin yeterli düzeyde olmaması durumunda lisans verilmemektedir. Yine hizmet sunulan binanın gereken şartları karşılamaması da soruna yol açabilmektedir. […]

Yorum Yap