Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, OSGB ve Eğitim Kurumları hakkında bilinmesi gerekenleri aşağıda belirttik…

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

OSGB_Nedir?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kısaltmasıdır. Bu konu, tek işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ya da sayılmayan her türlü iş yerine, iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Bu konuyla ilgili hazırlanan yönetmelik sonrası getirilen zorunluluklar OSGB’nin önemini daha da artırmıştır. OSGB’nin yasal olarak açılımı ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, mevzuatın gerektirdiği tüm tıbbi ve fiziki donanımlara sahip, işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti için kurulan özel kuruluşlardır.
Kimler OSGB Açabilir?
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi sahibi olabilmek için bu alana yönelen kişinin ya da ortaklarından en az birininİş Güvenliği Uzmanı ya da İşyeri Hekimi unvanına sahip olmalıdır. Firmayı kuran kişi ya da ortaklarından en az bir tanesi bu şartları sağlamıyorsa açma izni verilmemektedir. İşyeri güvenliği konusunda uzman olan ekibe sahip olunmaması da firma açılışının önünde engel teşkil etmektedir. OSGB açabilmek için belirli miktar bir ücretin yanı sıra gerekli ekibin kurulması gerekmektedir. Firmanın açılması için ayrıca istenilen tüm evraklar da eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Belgelerde eksiklik kalması ya da ekibin yeterli düzeyde olmaması durumunda lisans verilmemektedir. Yine hizmet sunulan binanın gereken şartları karşılamaması da soruna yol açabilmektedir.
OSGB’de Çalıştırılması Zorunlu Olan Personel
Günümüzde, işin tehlikesine göre, sanayi kuruluşlarında bir ya da daha fazla işyeri hekimi ve işyeri güvenliği uzmanı bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle firmaların çoğunluğu bu hizmeti özel kuruluşlardan saat başı, haftalık ya da aylık periyotlarla ücret ödeyerek bünyelerine katmaktadır. OSGB konusunda hizmet sunan özel kuruluşlar bünyelerinde işyeri hekimi, işyeri güvenliği uzmanı çalıştırmalıdır. Bu kişilerin sayısı ve yeterliliği ile ilgili tüm durumlar yönetmeliklerde bildirilmektedir. Buna göre en az bir işyeri hekimi, en az bir iş güvenliği uzmanı ve en az bir diğer sağlık personelinin bulundurulması zorunludur. Bunun yanı sıra tüm birimlerin işleyişinden sorumlu olan ve Bakanlığa gerekli bilgileri verebilecek olan bir sorumlu müdürün de bulunması gerekmektedir. Tüm bu personelleri sağlayan kuruluşlar gerekli izinleri almakta ve sektörde yer almaktadır.
OSGB /Eğitim Kurumu (EK) başvuru/vize/adres değişikliği başvurusunda bulundum. İşlemleri nasıl takip edebilirim?
OSGB işlemleri İSG-KÂTİP üzerinden yürütülmekte olup dosya durumları aynı e-devlet uygulaması üzerinden takip edilebilmektedir. Başvuru belgelerinde bulunan eksiklikler, başvurunun durumu gibi tüm bildirimler İSG-KÂTİP üzerinden yapılmaktadır.
OSGB başvuru işlemlerinde hangi belgeler istenmektedir?
29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında, ve https://www.csgb.gov.tr/isggm/contents/hizlierisim/isghizmetleri/ adresinde yer alan EK başvuru rehberinde hangi belgelerin istendiği, belgelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.
OSGB’ler hangi katlarda kurulabilir?
OSGB’ler zemin kat ve üzeri tüm katlarda kurulabilir. Tuvalet ve arşiv bölümleri ise OSGB’ye ait olmak kaydıyla bodrum katta bulunabilir. Ayrıca tapuda bodrum kat olarak nitelendirilen ancak zemin kat niteliği taşıyan (girişi; yol seviyesi veya üstü olan) OSGB başvurularında, belediyeden kat niteliğinin mevzuata uygun olduğuna dair yazı talep edilir.
OSGB ve Eğitim Kurumu belge bedelleri ne kadar?

  • Unvan değişikliği, kayıp belge ve numarataj güncellemesi nedeniyle yapılacak olan belge yenileme ücretleri 590 TL olarak belirlenmiştir.
  • İlk başvuru ve adres değişikliği ücreti 25.960,00 TL olarak belirlenmiştir.
  • Vize ücreti 6.490,00 TL olarak belirlenmiştir.
  • Birkaç işlem bir arada yapılsa dahi belge ücretleri ayrı ayrı alınacaktır.
  • Belge bedelleri her yıl makam oluru ile belirlenmekte ve değişiklik göstermektedir.
  • Belge ücretleri C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılacaktır. Döner sermaye hesabına IBAN numarası ile yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.
  • Yetki belgesi almak üzere müracaatta bulunulan ve yapılan ön inceleme ve detaylı inceleme sırasında eksik evrakı olmadığı anlaşılan kurumlardan, dosya tamamlanma tarihi esas alınacak şekilde yerinde inceleme programına dâhil edilmeden önce, kamu kurumlarından ise yerinde inceleme sonrasında yetki belgesi ücreti alınacaktır. Belge ücreti tarafımızca talep edildikten sonra, yetki belgesi ID numarası ile T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılmalıdır.
  • Kurumların yetki almış oldukları adreste yapacakları adres küçültme talepleri (kat, bölüm iptali) yeni belge basımı olarak değerlendirilecek ve belge yenileme ücreti alınacaktır. Adres değişikliğine ve adres büyütmeye ilişkin talepler ise yeni yetki belgesi başvurusu işlemlerine tabi olacaktır.
  • Hem adres hem unvan değişikliği yapılması durumunda her bir işlem için İSG-KATİP üzerinden ayrı ayrı başvuru yapılır. Belge ücretleri ayrı ayrı alınır.
  • Yetki belgesini vize ettirmek üzere başvuruda bulunan kurumların aynı zamanda adres değiştirmesi halinde belge ve vize ücretleri ayrı ayrı alınacaktır.

Belge ücreti ne zaman yatırılmalıdır?
İkinci incelemeden (detaylı incelemeden) sonra belgelerin uygun bulunması durumunda belge ücreti İSG-KÂTİP üzerinden talep edilmektedir. Belge ücretleri T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabı’na yetki belgesi ID’si ile yatırılmaktadır.
Belge ücreti bölümünde yer alan “Belgeler uygundur. Sorgu sonucu gelince belge ücreti istenecektir.” ibaresi ne anlama gelmektedir?
08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun maddesi kapsamında tüm kurumlar için soruşturma yapılmaktadır. Soruşturma sonucunun olumlu gelmesi durumunda kurumlardan belge ücreti istenmektedir.
OSGB / Eğitim Kurumu adres değişikliği/vize/unvan değişikliği işlemlerinde yetki belgesinin aslı ne zaman gönderilmelidir?
Yetki belgesinin aslı İSG-KÂTİP üzerinden yapılan başvuru ile eş zamanlı olarak üst dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilmelidir.
OSGB / Eğitim Kurumu adres değişikliği işlemleri sonucunda vize tarihimiz değişir mi?
Vize tarihinin süresi yetki alınan tarih üzerinden hesaplanır. Adres değişikliği yapılması bu süreyi değiştirmeyecektir.
OSGB / Eğitim Kurumu adres değişikliği işlemlerinde prosedür nedir?
İSG-KÂTİP sistemi üzerinden başvuru yapılarak ilgili evraklar yüklenir. Eşzamanlı olarak yetki belgesinin aslı İSGGM’ye gönderilir. Evrak işlemleri tamamlandıktan sonra bankaya işlem ücreti yatırılır. Daha sonra Genel Müdürlükten mevcut yetkili olunan adrese ve taşınılacak adrese yerinde incelemeye gidilir. Yerinde incelemede onay verildikten sonra taşınılır. Yeni adrese ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi yayınlatılır ve bu Gazete İSG-KÂTİP üzerinden yapılan başvuruda ilgili alana yüklenir. Daha sonra yetki belgesi Genel Müdürlükçe tekrar düzenlenerek yetki alınan adrese gönderilir.
OSGB / Eğitim Kurumu adres değişikliği başvurusunda bulundum, taşınabilir miyim?
Genel Müdürlükten ilgili personel yerinde incelemeye gelip taşınılmak istenilen yere onay verdiği zaman taşınılmalıdır. Bundan önce OSGB/EK yetkili adresini kesinlikle terk etmemelidir.
Hisse devri/plan değişikliği / gezici İSG aracı/basit hizmet lab. ile ilgili Genel Müdürlüğe bildirim yapmak gerekir mi?
Konu ile ilgili evrak, gerekli izin belgeleri sorumlu müdür tarafından İSG-KÂTİP’ teki bildirimler modülüne ilgili başlık altında yüklenmeli ve Genel Müdürlüğün onayı beklenmelidir.
OSGB / Eğitim Kurumu yetki belgemi iptal etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Yetki belgesinin aslını ve imza sirkülerinizi talebinizi içeren bir üst dilekçe ile Genel Müdürlüğe göndermelisiniz
OSGB olarak hizmet verdiğimiz adreste başka bir iş yapmak istiyorum. Bunun bir sakıncası var mıdır?
OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar. Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bünyesinde çalıştırabilirler. Bu amaçla kullanılacak bölümler 12 nci maddede belirtilen bölümler içerisinde olamaz ve görevlendirilecek personel mezkûr maddede belirtilen kişiler arasından atanamaz.
Eğitim programı girişi yapan kurumların A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarında lisans diploması yüklemesi gerekli midir?
A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarında lisans diplomasının İSG-KÂTİP’e yüklenmesi yeterli olacaktır.
Yetki belgesi askıda olan bir kurum vize işlemini yapabilir mi?
Yetkilendirilen kurumların belgesinin askıda olması vize işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmemektedir.
Hem iş güvenliği uzmanlığı hem de işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimi vermeye yetkili bir eğitim kurumu kaç adet tam zamanlı eğitici ile sözleşme yapmalıdır?
“İG-İH yetkisi olan bir kurum; iş güvenliği uzmanlığı (İG), işyeri hekimliği (İH) ve diğer sağlık personeli (DSP) eğitimlerinden İG ile İH ya da İG ile DSP eğitimlerinin aynı zamanda devam ediyor olması durumunda mevzuat hükümleri aynen uygulanır, Ancak, sadece İG eğitimi verecek ise; eğitici belgesine sahip en az biri mühendis, diğeri farklı meslek dalından olmak üzere en az iki eğiticiyi, sadece İH ve DSP eğitimi için ise; eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere en az iki eğiticiyi diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile tam süreli olarak görevlendirmesi yeterli görülür.” hükmü 8/7/2015 tarihli ve 2015-3 sayılı İç Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında İç Genelge ile getirilmiş olup İSG-KÂTİP’ teki gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaya devam edilmektedir.
Hem iş güvenliği uzmanlığı hem de işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimi vermeye yetkili bir eğitim kurumu yetkisinin bir kısmını iptal edebilir mi?
Yetkisi İG-İH şeklinde birleştirilen eğitim kurumu yetki belgeleri talep edilmesi durumunda belge yenileme bedeli alınarak ayrılır. İG-İH yetkisi olan bir kurumun İG ya da İH yetkisinin herhangi birinden vazgeçmek istemesi hâlinde uygulanan ihtar puanları silinmez ve sonucu kesinleşmemiş denetimlerin işlemleri devam ettirilir.
İSG profesyonellerine ait belgelerin vize süresi nedir? Vize süresi dolduktan sonra vize işlemi gerçekleştirilebilir mi?
Bireysel belgelerin vize süresi 5 yıldır. Belge tarihine 90 gün kala vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre vize süresinin sınırlandırılmış bir tarihi olmayıp vize süresi geçtiğinde belgeniz geçersize düşecek ve sistem belgeniz ile yeni sözleşme yapılmasına izin vermeyecektir. Mevcut sözleşmeleriniz 30 gün sonra sistemden düşecektir. Yapılacak vize başvurusu sonrası işlemler tamamlandıktan sonra belge tekrar geçerli hale gelecektir.
OSGB olarak bilgi yönetim sistemine dair sorumluluk
İşyerlerinde görevlendirme yaparak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan yetkili birimler, görevlendirdiği kişilerin kullanımına sunmak üzere 01.07.2018 tarihine kadar İBYS yazılımı almakla yükümlüdürler. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescil edilmiş bir yazılımı kullanabilecektir.
Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında görevlendirdikleri kişilerin yazılımı doğru ve etkin bir şekilde kullanmakta olduğunun birim yetkililerince teyit edilmesi önem arz etmektedir.
OSGB olarak yazılımı kullandığımızda işveren de bir yazılım alacak mı?
İşverenlerin OSGB’den hizmet aldığı durumlarda ilgili OSGB yazılımı almakla yükümlü olmaktadır. Söz konusu yazılımın kullanıldığını takip etmesi işveren için yeterli olacaktır. İkinci bir yazılıma ihtiyaç duyulmamaktadır.
OSGB’ lerden Alınan İSG Hizmetlerinin Geçerliliği
OSGB kapsamında görev yapan bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin risk değerlendirmesi de dâhil bir işyerine hizmet verebilmesi için, o işyerinin tehlike sınıfına uygun sertifikaya sahip olması ve İSG-KÂTİP üzerinde tanımlı olacak şekilde o işyerinde görevlendirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde yaptığı işlemlerin geçerliliği bulunmadığı gibi, bu durum 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin Ek-7’sine göre orta ihlal bir durumdur
OSGB Nasıl Kurulur?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) nasıl kurulur ile ilgili detaylı bilgilendirme için TIKLAYINIZ.

OSGB Hizmeti

OSGB Hizmetleri ile Türkiye'nin her bölgesinde profesyonel İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini NİG Akademi güvencesi ile % 100 güvenle alabilirsiniz.

Yorum Yap